კატეგორიები
    ა უ დ ი ო   ს ი ს ტ ე მ ე ბ ი

ადგილობრივი რადიოკვანძი, სავაჭრო და საგანმანათლებლო ორგან.

   
  • mTavari
  • distanciuri marTva
  • dacviTi sistemebi
  • sameTvalyureo sistemebi
  • mini liftebi
  • specganaTebebi
  • audio sistemebi
  • wylis sistemebi
  • specmomsaxureoba
  • kontaqti
       
   აღნიშნული პროექტი უზრუნველყოფს სასურველ დროს აუდიო სისტემის ავტომატურად ჩართვას, ასევე მიკროფონის საშუალებით სასურველი ინფორმაციის ეთერში გაჟღერებას. მითითებულ დროს ინტერვალებით  სარეკლამო ტიხრების გაშვებას; მუსიკალურ ნომრებს შორის განცხადებების განთავსებას; მოსწავლეთა თვითმმართველობის გააქტიურებას; სასწავლო-შემეცნებითი გადაცემების მომზადებას; ფასდაკლებების შესახებ მუდმივ ინფორმაციას; საინტერესო სტუმრის გვერდის შექმნას, და ა.შ.  
                     
      რადიოკვანძი პოპულის მაღაზიათა ქსელში      
რეკლამა
       
       
 your banner here
  მაღაზია თბილისში   მ ა ღ ა ზ ი ა   თ ბ ი ლ ი ს შ ი

 
                     
   
 your banner here        
         
მთვლელები
                     
MYTOP.GE