კატეგორიები
      ა ც ვ ი თ ი   ს ი ს ტ ე მ ე ბ ი

ა ვ ტ ო მ ო ბ ი ლ ე ბ ი

     
  • mTavari
  • distanciuri marTva
  • dacviTi sistemebi
  • sameTvalyureo sistemebi
  • mini liftebi
  • specganaTebebi
  • audio sistemebi
  • wylis sistemebi
  • specmomsaxureoba
  • kontaqti
           
     ავტომობილების დამცავი სისტემები: დისტანციური გაშვებით, უკუკავშირით (პეიჯერით), GSM ავტოდამრეკით, მინების ავტომატური ამოწევით,  ფარების დისტანციურ ანთებით, პასიური და აქტიური წართმევის საწინააგმდეგო ფუნქციით და სხვა    
                     
       
რეკლამა
         
 your banner here          
 your banner here          
           
მთვლელები
         
MYTOP.GE